Header AI beelden proto V2 klein

Vanaf 26 juni tot en met 30 juni vindt in de binnenstad van Zwolle en in Spoorzone Zwolle het PROTO Art & Design Festival - Modern Meesterschap plaats. Tijdens dit festival maak je kennis met vers afgestudeerde creatief professionals die hun meesterschap via het gepresenteerde werk veelal voor het eerst openbaar uiten. Het festival geeft iedere art & design-liefhebber een verrassende inkijk in creatieve maakprocessen en moderne meesterschap-skills. 

PRO­TO INNO­VA­TION DAY IN HET TEKEN VAN MEESTERSCHAP

Op 28 juni 2024 vin­dt PRO­TO INNO­VA­TION­DAY — Mod­ern Meester­schap plaats. Dit een­daagse ken­n­is­fes­ti­val is dé plek om te leren, exper­i­menteren, ont­dekken en netwerken. Verdiep je in de nieuw­ste ontwik­kelin­gen op het gebied van de maakin­dus­trie, cre­atieve sec­tor, ICT/​E‑commerce, kli­maatadap­tatie en smart-sus­tain­able liv­ing. Tij­dens PRO­TO Inno­va­tion­day ont­moeten inno­va­tors, mak­ers, cre­atief pro­fes­sion­als, bedri­jven en stu­den­ten elka­ar. De sprek­ers en experts delen hun ken­nis en inzicht­en over ver­schil­lende onder­w­er­pen bin­nen het hoofdthe­ma Mod­ern Meester­schap; welke skills heb je nodig in deze tijd van dig­i­tale trans­for­matie? Daar­naast kun je deel­ne­men aan ver­schil­lende work­shops en demon­straties waar je nieuwe ken­nis kunt opdoen.

PRO­TO ZOMERDINER NIEUWE ECOSYS­TE­MEN” • SPOOR­ZONE ZWOLLE, 29 juni

Een muse­um, con­cert, din­er en wan­del­ing tegelijk! Tij­dens het PRO­TO Art & Design Fes­ti­val zal Cre­ative Chef Stu­dio op zater­dag 29 juni een bij­zon­der vier gan­gen​“Walk­ing Din­ner” voorschotelen.

Kun­ste­naar en Cre­ative Chef Jasper Udink ten Cate zal in samen­werk­ing met Jur­gen Bey van Stu­dio Makkink&Bey en de stu­den­ten van Artez Hogeschool Zwolle een onver­getelijke avond voor u pre­sen­teren. Een wan­del­ing langs vier gerecht­en, die een link hebben met het the­ma Nieuwe Ecosys­te­men’, zal plaats vin­den in de Spoor­zone tussen de oude indus­triële gebouwen.

Tij­dens elk gerecht wordt u onderdeel van een kunst­werk, een korte lez­ing, een Aug­ment­ed Real­i­ty ervar­ing of een con­cert! Mis ook Het Kle­in­ste Muse­um van Ned­er­land niet, met de exposi­tie Kun­st van de Korte Keten’. Aanslui­tend speelt het soul­volle & funky Kitchen Col­lec­tive nog een set met heer­lijke zomer muziek!

Deze avond wordt mogelijk gemaakt door Muse­um de Fun­datie, Artez Hogeschool/​CIBAP, PRO­TO Art & Design Fes­ti­val, Cre­ative Chef Stu­dio, Stu­dio Makkink&Bey en Zwolle en Vecht­dal Mar­ket­ing, en wordt gep­re­sen­teerd bij de ten­toon­stelling Nieuwe Ecosys­te­men die dezelfde dag opent bij Kas­teel het Nijenhuis.

PROTO ART & DESIGN FESTIVAL • EXPOSITIES

In het Academiehuis, verspreid in de binnenstad van Zwolle en in De Fundatie - locatie Het Nijenhuis zijn gedurende deze periode afstudeerexposities van MBO- en HBO-studenten en creatief professionals te bezichtigen. Daarnaast is er een aanvullend programma met o.a. inspirerende lezingen, rondleidingen, een filmfestival en workshops.

ACAD­E­MIEHUIS vanaf 26 juni

De exposan­ten in het Acad­e­miehuis Grote Kerk lat­en zien wat mod­ern meester­schap betekent voor hun vakge­bied. Met uiteen­lopende pro­jecten, opgedeeld in vijf cat­e­goriën, wordt duidelijk welke tal­en­ten de cre­atieve sec­tor van Zwolle heeft. Samen zoeken zij naar de rollen van vor­mgev­ing, kun­st, fotografie, inno­vatie en ruimtelijk ontwerp in de nabi­je toekomst. Van sociale vraagstukken tot prak­tis­che alledaagse pro­ducten en van archi­tec­tu­ur tot comics, dit deel van PRO­TO geeft iedere art & design-liefheb­ber een ver­rassende inkijk in cre­atieve maakprocessen.

BIN­NEN­STAD ZWOLLE vanaf 26 juni

Op ver­schil­lende locaties in de Zwolse bin­nen­stad vind je tij­dens PRO­TO kleine exposi­ties van de ver­schil­lende Zwolse cre­atieve MBO- en HBO-oplei­din­gen en cre­atief pro­fes­sion­als. Zo vind je bijvoor­beeld expocon­tain­ers in de Lut­tekestraat, op de Bli­j­markt en aan de Sta­tion­sweg die 24 uur per dag te bezoeken zijn. Ook de raam­ex­posi­tie in het Stad­huis aan de Sassen­straat kun je op ieder gewenst moment bek­ijken. Andere bin­nen­stad­ex­po’s vind je in Kun­stru­imte het Langhuis, De Papen­straat­foy­er, Dwarz en de Stad­kamer. Bek­ijk de open­ingsti­j­den van deze locaties op de Locaties’-pagina. 

FUN­DATIEKAS­TEEL NIJEN­HUIS vanaf 29 juni

ARTIST IN RES­I­DENCE
Elk jaar nodigt PRO­TO twee kun­ste­naars of ontwer­pers uit om een exposi­tie te vullen in de Fun­datie. Dit jaar exposeren Cre­ative Chef Jasper Udink ten Cate en ontwer­p­er Jur­gen Bey van Stu­dio Makkink&Bey samen met een groep stu­den­ten van ver­schil­lende Zwolse scholen in
Kas­teel het Nijen­huis in Heino. 

JUR­GEN BEY
Jur­gen kan wor­den beschouwd als één van de eerste con­ceptuele ontwer­pers van Ned­er­land en hij hoorde bij de gen­er­atie die in de jaren negentig Dutch Design groot heeft gemaakt. Onder de vlag van Droog Design maak­te hij inter­na­tion­aal naam als vision­air ontwer­p­er. Door in te zoomen op een prod­uct, bij voor­beeld een lamp of meubel, en weer uit te zoomen naar het niveau
van archi­tec­tu­ur of ste­den­bouw laat hij zien hoe die ogen­schi­jn­lijk ver­schil­lende domeinen elka­ar beïn­vloe­den en onlos­make­lijk ver­bon­den zijn.

JASPER UDINK TEN CATE
Jasper is kun­ste­naar en cre­ative chef. Zij n stu­dio is inter­na­tion­aal erk­end als de toon­aangevende expert in mul­ti-zin­tu­igelij ke sto­ry­telling en expe­ri­ence design. Met heel veel ver­schil­lende ingrediën­ten, zoals natu­ur, natu­urkunde, coder­ing, muziek, fi losofi e, pro­duc­ton­twerp, bio­di­ver­siteit, mode, grafis­che vor­mgev­ing, schilderkun­st en andere dis­ci­plines, creëert Cre­ative Chef Stu­dio ervaringen.

ARTEZ FINALS ART & DESIGN en MAS­TERO­PLEI­DIN­GEN vanaf 3 juli

Afs­tudeerders van de ArtEZ Acad­e­mie voor Art & Design en Mas­tero­plei­din­gen in Zwolle tonen hun eindw­erk van 3 tot en met 7 juli in het Sophi­age­bouw in Zwolle. Iedereen is welkom om het afs­tudeer­w­erk te komen bewon­deren en de nieuwe gen­er­atie kun­ste­naars te leren kennen. 

TERUGBLIK PROTO ART & DESIGN FESTIVAL 2023

Als organisatie zijn we uitermate trots dat we al zes jaar voor honderden getalenteerde afstuderende mbo- en hbo- studenten en professionals in de kunst en vormgeving een podium mogen bieden.

Sinds een paar jaar zijn naast de exposities ook hackathons, tentoonstellingen, workshops, lezingen en andere festiviteiten aan toegevoegd. Een samenwerking door en met veel verschillende platforms die elkaar versterken in ontwikkeling. Zo ontstaat er binnen twee weken een cross-over aan kennis tussen branches, zoals ICT/e-commerce, de maakindustrie, creatieve industrie en klimaatadaptatie en smart-sustainable living. 

Door deze toevoeging aan het PROTO Art & Design Festival zien we dat voor veel makers en bezoekers het niet ophoudt na dit festival. Nieuwe ideeën voor samenwerkingen, producten en diensten komen tot stand. Dat maakt dat PROTO door het hele jaar heen in de vezels van de stad kruipt. Wat ons als organisatie betreft dé reden om er ieder jaar weer een feest van te maken. 

Nieuwsgierig geworden? Kom naar PROTO 2024!


AFTERMOVIE PROTO ART & DESIGN FESTIVAL 2023

Logo artez Logo cibap Logo creativeworks Logo deltion Logo landstede Logo nieuw windesheim Logo zonecollege Academiehuis logo Museumdefundatie logo Logo perrron038 Spoorzone logo Stadkamer logo Zalsman logo Logo zwolle Zwinc logo
26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni /
26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni /