PRIVACY STATEMENT PROTO

PROTO, vertegenwoordigt door een samenwerkingsverband van de onderwijsinstellingen
Artez Hogeschool voor de kunsten, Cibap vakschool voor vormgeving, Hogeschool
Windesheim, Zone.college, Deltion College en Stichting Landstede, zijn verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
PROTO Zwolle
Rhijnvis Feithlaan 50,
8021 AM Zwolle
https://www.protozwolle.nl
info@protozwolle.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

PROTO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@protozwolle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PROTO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- PROTO analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Voor de weergave van het portolio van en over deelnemers van het platform

Geautomatiseerde besluitvorming

PROTO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten dieworden
geno
men door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van PROTO) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PROTO bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor
de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > 2 jaar > contact via email volgende editie
Personalia > 1 jaar > contact
emailadres > 1 jaar > contact

Delen van persoonsgegevens met derden

PROTO verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PROTO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PROTO
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@protozwolle.nl
Voor deelnemers van het platform
Neemt u via het platform deel aan de expositie dan kunt u zich voor inzage, correctie,
verwijdering of gegevensoverdraging richten tot uw contactpersoon die uw content heeft
geplaatst. (bekend bij alle deelnemers)
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
PROTO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PROTO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@protozwolle.nl

30 juni t/m 9 juli / 30 juni t/m 9 juli / 30 juni t/m 9 juli / 30 juni t/m 9 juli /
30 juni t/m 9 juli / 30 juni t/m 9 juli / 30 juni t/m 9 juli / 30 juni t/m 9 juli /